Journal

Article
การพัฒนาความตระหนักในจิตสาธารณะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
Journal
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (ISSN: 19063431)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
2843-2855
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-