Journal

Journal of Healthcare Engineering (ISSN: 20402309)
2017
9547896
1-8
สิงหาคม 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

เม็ดลูกปัดแคลเซียม-เจนต้ามิซิน : เปรียบเทียบระหว่างการบรรจุยาและการเตรียมเม็ดลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตที่แตกต่างกัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบรรจุยาและการปลดปล่อยยาจากวัสดุสังเคราะห์ทางชีวการแพทย์ แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ก.พ. 2018 - 1 ก.พ. 2019