Journal

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศยานดอนเมือง
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ISSN: 19060319)
10
2
141-150
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-