Journal

One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shiftto Tilapia Business in Thailand
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
47
Suppl
S127-S128
มิถุนายน 2017
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาสาเหตุของโรคติดเชื้อในปลานิล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก),14 มี.ค. 2016 - 13 มี.ค. 2017