Journal

Article
ผลของโลหะเจือต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของซิงค์ออกไซด์สำหรับปฏิกิริยาดีพอลิเมอไรเซชันของลิกนิน
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
30
Issue
101
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2017
Page
9-18
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-