การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบวิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสารเติมแต่งต้านเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Journal 2
2018 exPornlada Daorattanachai, exDr. Weerawan Laosiripojana, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Catalytic activity of sewage sludge char supported Re-Ni bimetallic catalyst toward cracking/reforming of biomass tar", Renewable Energy, ปีที่ 121, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2018, หน้า 644-651
2016 exAnamol Tripathi, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exSuttichai Assabumrungrat, exNavadol Laosiripojna, "Catalytic activity of bimetallic Cu-Ag/MgO-SiO2 toward the conversion of ethanol to 1,3-butadiene", International Journal of Chemical Reactor Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 945-954
Publish Year National Journal 1
2017 exชินดนัย ยงยุทธวิชัย , exปรินทร์ พึงประเสริฐ , exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "ผลของโลหะเจือต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของซิงค์ออกไซด์สำหรับปฏิกิริยาดีพอลิเมอไรเซชันของลิกนิน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 101, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 9-18
Publish Year International Conference 1
2017 exKankavee Sukthavorn, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "ZnO Surface Modification by Nano-Silver Coating via Benzoxazine Oxidation to Enhance Photocatalytic Activity and Antimicrobial Property", The 12th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2017, ชลบุรี ประเทศไทย