Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Journal
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
Volume
2
Issue
พิเศษ
Year
ธันวาคม 2013
Page
113-118
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)