Journal

The American Journal of the Medical Sciences (ISSN: 00029629)
-
-
---
มิถุนายน 2017
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ย. 2013 - 12 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แสงซินโครตรอนกับงานสมุนไพร,3 ก.ค. 2017 - 3 ก.ค. 2017