Journal

Article
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
7
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2018
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-