Journal

Article
ศึกษาการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสาหรับการอบแห้งยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408x)
Volume
23
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
55-59
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-