Journal

Article
โมดูลการเรียนรู้ เรื่องการประเมินผลโครงการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ISSN: 22866590)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
119-126
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-