Journal

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยการเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
30
1
103-110
มกราคม - เมษายน 2015
ชาติ
-
-
-
-