Journal

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์ เบื้องหลัง และการทำฟองนม
วารสารอาหาร (ISSN: 01251147)
44
3
-
กรกฎาคม - กันยายน 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

FORMULATION AND STABILITY OF LOCAL VEGETABLE OIL-IN WATER EMULSIONS LOADED WITH FUNCTIONAL LIPOPHILIC COMPONENTS

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Thailand Research Expo 2019 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ขนมหวานไทยปรุงอย่างไรไม่ให้อ้วน,7 เม.ย. 2019 - 7 เม.ย. 2019