Journal

การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และปัจจัยด้านราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713x)
6
2
9-24
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-