Journal

Article
Calculated XANES Spectra of Cation Off-Centering in Bi(Mg0.5Ti0.5)O-3
Journal
FERROELECTRICS (ISSN: 00150193)
Volume
490
Issue
1
Year
มกราคม 2016
Page
159-166
Class
นานาชาติ
DOI
10.1080/00150193.2015.1072688
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาสมบัติเชิงแสงของผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420411 ชื่อวิชา Computational Physics,13 ก.ย. 2016 - 9 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420571 ชื่อวิชา Solid State Theory I,12 ก.ย. 2016 - 9 ธ.ค. 2016