Journal

Article
การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Journal
Thai VCML Journal (ISSN: 19061870)
Volume
6
Issue
2
Year
ธันวาคม 2013
Page
29-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-