การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year National Journal 1
2013 exวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชราภรณ์ เนียมมณี, exรณชัย ศิโรเวฐนุกูล, "การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", Thai VCML Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 29-37
Publish Year National Conference 1
2013 exวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, exรณชัย ศิโรเวฐนุกูล, exพัชราภรณ์ เนียมมณี, exอรมน ปั้นทอง, exวริยา ปานปรุง, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยของการปรับรูปแบบโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", IENET 2013 , 16 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย