Journal

Article
การประเมินสัณฐานวิทยาของผลแตงไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นเชื้อพันธุกรรม
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับพิเศษ (ISSN: 08570108)
Volume
33
Issue
1
Year
พฤศจิกายน 2015
Page
184-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-