Journal

Article
การรับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชนไทย พ.ศ. 2558
Journal
วารสารควบคุมโรค (ISSN: 16856481)
Volume
41
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
Page
253-263
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-