Journal

Article
การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
30
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
112-123
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-