Journal

Article
การศึกษาการส่งผ่านค่าความแปรปรวนระหว่างกระดานหลักและกระดานต่างประเทศ ของหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง GARCH(1,1)
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISSN: 01252437)
Volume
18
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 1998
Page
37-45
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-