Journal

Catalysis Science & Technology (ISSN: 20444753)
5
4
2347-2357
เมษายน 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202499 ชื่อวิชา Chemical Engineering Project II,1 ส.ค. 2013 - 31 พ.ค. 2015