Journal

Article
ผลของปัจจัยในการทอดต่อคุณสมบัติบางประการของขนมขบเคี้ยวที่ได้จากการทอดเพลเลต
Journal
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล?าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684x)
Volume
20
Issue
3
Year
มกราคม - ธันวาคม 2010
Page
83-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-