Journal

การโคลนบางส่วนของยีน APETALA1(AP1) ในอ้อยและการทำนายเชิงหน้าที่ของยีนโดยวิธี in siligo
วิทยาศาสตรเกษตร (ISSN: 01250369)
45
3
249-257
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-