Journal

Effect of Polymeric Films and Modified Atmosphere Packaging on Quality of Mango Slices.
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
39
5
0-0
กันยายน 2005
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 23 ก.ย. 2008