Journal

Article
A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science) (ISSN: 00755192)
Volume
47
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013
Page
953-966
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015