Journal

A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method
Kasetsart Journal (Natural Science) (ISSN: 00755192)
47
6
953-966
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015