Journal

Article
ผลของระยะเวลาการเพาะงอกข้าวกล้องต่อปริมาณกาบาและสมบัติทางกายภาพของข้าวกล้องงอก
Journal
Asian Journal of Food and Agro-Industry (ISSN: 19063040)
Volume
5
Issue
4
Year
สิงหาคม 2012
Page
270-283
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-