Journal

Article
กลวิธีความสุภาพในการปฏิเสธการขอร้องของผู้โดยสารจากมุมมองของวัจนปฏิบัติศาสตร์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
18
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
141-156
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)