Journal

Article
ปฏิกิริยาของข้าวบางพันธุ์ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Journal
วารสารเกษตรนเรศวร (ISSN: 08593027)
Volume
13
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
47-58
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-