โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของระบบบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวและความหลากหลายของแมลงในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2551-2554)

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2011 exนางสาวบรรจง อำภา, exรศ.ดร. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, exนางสาวคณิตา เกิดสุข, exนายเจตน์ คชฤกษ์, "ปฏิกิริยาของข้าวบางพันธุ์ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 47-58
Publish Year International Conference 1
2012 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, exนางสาวฉัตรมณี วุฒิสาร, "Diversity of Rice Insect Pests in Organic Rice Paddy Field.", THE 1ST INTERNATIONAL RICE SCIENCE CONFERENCE IN THAILAND "RICE RESEARCH : THE WAY FORWARD”, 30 - 31 สิงหาคม 2012, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย