Journal

Article
อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน
Journal
วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (ISSN: 1685862X)
Volume
22
Issue
92
Year
มีนาคม - เมษายน 2012
Page
31-34
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,7 ม.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรัวสีแกมม่า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,7 ม.ค. 2010 - 8 ก.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย การใช้ประโยชน์ :ธาริณี นามพิชญ์. “อิทธิพลของการฉายรังสีแกมม่าต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน”, วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 92, เดือนมีนาคม-เมษายน 2555.,7 มี.ค. 2012 - 19 ก.ย. 2012