Journal

Article
การประเมินความถูกต้องของการให้บริการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
24
Issue
76
Year
เมษายน - มิถุนายน 2011
Page
43-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-