การประเมินความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูงโดยรูปแบบออนไลน์

Publish Year National Journal 1
2011 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีระวิทย์ สิริเวชพันธุ, exประเสริฐษา ญาคำ, exวราวุฒิ ชัยมีแรง, exปรียาพร โกษา, "การประเมินความถูกต้องของการให้บริการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 76, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 43-53
Publish Year National Conference 1
2011 exณภัทชา ชิดมะเริง, exปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย