Person Image

  Education

  • น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 การพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล: กรณีของ Bitcoin Ethereum และ Tether ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2015 สิทธิและหน้าที่ของแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว)ตามกฎหมายไทยต่อการทำงานในราชอาณาจักรไทย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2015 การเสนอขายแรงงานของแรงงานต่างด้าวและการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0