Person Image

  Education

  • M.Eng (Mechatronics), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2019 การออกแบบระบบตรวจสอบชิ้นงาน AXLE HOUSING ของรถยนต์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จากัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบให้บริการ GPS สำหรับร้านเช่ารถในสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ บริษัท พลัส สตรอง จำกัด 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาซอฟแวร์ช่วยฟังบนมือถือ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พลัส สตรอง จำกัด 0 0 0 0
  2019 การดำเนินงานร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 0 0 0 0
  2019 การพัฒนายกระดับสถานประกอบการเพื่อเข้าระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และมาตรฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสากรรมสนับสนุนไทย 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับการแปรรูปอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี บี ฟู้ด-เทค จำกัด 0 0 0 0