Person Image

  Education

  • ศ.บ.(การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2521
  • พบ.ม.(บริหารจัดการสังคม), สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์, ไทย, 2527
  • ร.ม.(บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2545
  • ค.ด.(บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2014 กระบวนการกำหนดนโยบายสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2016 ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2015 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0 0 0 0
  2013 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2013 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ผู้ร่วมวิจัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ผู้ร่วมวิจัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0
  2012 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0