Person Image

  Education

  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • ปรด. (การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 2 0 0
  2018 การศึกษาปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกงานสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 2 1 0 0
  2009 ความคิดเห็นและการยอมรับอาหารที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมของผู้บริโภคไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร (เพศหญิง) หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติอ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2008 พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2019 โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม หัวหน้าโครงการ กรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 0 0 0
  2015 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0