Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 2 0 0
  2011 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2012 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์ควายไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุนแบบเปิดเผยรหัสภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2001 ฐานข้อมูลบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้สำนักหอสมุด และงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0