โครงการวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 1998

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1998

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1998

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1998

1

Project

โครงการวิจัย ปี 1998

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1998

0

Award

รางวัล ปี 1998

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20102009200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1998 ผลของการใช้มุ้งเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความถี่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในสภาพปลอดภัยจากสารเคมีของผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0