โครงการวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20102009200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 10 0 0
2006 ศักยภาพทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 3 0 0
2006 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2006 ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การประเมินสภาวะความแห้งแล้งและการตรวจติดตามสภาพลุ่มน้ำชีด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลและข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0