โครงการวิจัยภาควิชาการจัดการป่าไม้ ปี 2011

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 2 0 0
2011 การฟื้นฟูป่าด้วยกระบวนการเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกประเภทป่าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย. (กรณีศึกาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การสำรวจวัตถุดิบชีวมวลสำหรับ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ เอ 5 จำกัด ตามเงื่อนไขกลไกการพัฒนาที่สะอาด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระยองเมืองสีเขียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0