การปรับสภาพฟางข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อผลิตพลังงานทางเลือก