สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

allelochemicalallelochemicalsanatomybioactive compoundcanabiscannabiscultured extractcyanobacteriadevelopmentfiberfiber yieldfloral initiationfloweringgrowthgrowth and developmentHapalosiphon spHapalosiphon sp.hemphybrid ricemode of actionsmorphologymungbeanphasic developmentphenotypic variationPhysic nutPlant physiologypollen viabilityreactive oxygen speciessoybeantemperatureTGMS lineweedกลไกการทำลายกัญชงกันชงกายวิภาคการกำเนิดดอกการเจริญการเติบโตการเติบโตและ พัฒนาการการออกดอกข้าวลูกผสมไซยาโนแบคทีเรียถั่วเขียวถั่วเหลืองพัฒนาการพัฒนาการ, การเติบโต, กันชง, ผลผลิต, เส้นพัฒนาการของพืชฟีโนไทป์วัชพืชสบู่ดำสรีรวิทยาพืชสรีรวิยา พัฒนาการ ถั้วเหลือง การกำเนิดสัณฐานวิทยาสารสกัดหยาบสารอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเส้นใยอัลลีโลเคมิคอล สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน พัฒนาการ การเติบโต Hapalosiphon sp.

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 124 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)