การคาดการณ์สมดุลย์แหล่งสังเคราะห์และแหล่งสะสมสารสังเคราะห์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม