คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาภาวะแทรกซ้อนในระบบหลอดเลือดขนาดใหญ่