การไอโอดิเนชั่นเส้นใยธรรมชาติด้วยเอนไซม์แลคเคสจากเห็ด Trametes polyzona KU-RNW027 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์