การผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn โหลดบนตัวรองรับรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจล

Publish Year International Journal 1
2019 exVarisara Deerattrakul, exNevzat Yigit, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "The roles of nitrogen species on graphene aerogel supported Cu-Zn as efficient catalysts for CO2 hydrogenation to methanol", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 580, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 46-52