การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการคัดเลือกการดูดซับโลหะอัลคาไลด้วยนาโนเคลย์