การประยุกต์สมบัติการกระตุ้นเชิงแสงของสารเชิงประกอบระหว่างสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดเทียม

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattikan Saetan, exAssareeya Aoboun, "Effect of Ga and Gd as Catalyst in Zno/Reduced Graphene OxideComposites upon Photodegradation Process", Solid State Phenomena, ปีที่ 287, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 59-63
Publish Year International Conference 3
2023 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchayoot Chochuang, inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative study of optical and chemical properties of ZnO-Ag composites synthesized from Mimosa pudica and Andrographis paniculata extracts", 2023 8th International Conference on Mechanical Structures and Smart Materials (8th ICMSSM2023), 8 - 9 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.บุษรา พัฒนศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ZnO/g-C3N4/Fe3O4 nanocomposites embedded SA-PVA as photocatalyst hydrogel beads for photodegradation", 2022 6th International Conference on Material Engineering and Manufacturing, 23 - 25 กันยายน 2022, - ญี่ปุ่น
2019 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชระ ทองเสมอ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Photocatalytic and Adsorption Process for ResidueOrganic Degradation Using Doped ZnO Composites Hydrogel Beads", 3rd International Conference on Composite Material, Polymer Science and Engineering (CMPSE 2019), 24 - 25 ตุลาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย