ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการทอผ้าและความผิดปกติของการทำงานของปอดในกลุ่มผู้ทอผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร